Chat vaatii evästeitä

Hyväksy chat-evästeet käyttääksesi chattia. Chat sisältää upotettuja ohjevideoita (Youtube).

Evästeasetukset

Haku

Hakuohje

Artikkelihaku

Artikkelihaulla löydät pääasiassa englanninkielisiä artikkeleita ja julkaisuja. The Central Discovery Index (CDI) on laaja kansainvälinen lehtiartikkelien ja julkaisujen hakemisto. Pääsy kokoteksteihin voi vaatia kirjautumisen Haaga-Helian verkkotunnuksilla. Viitteet päivittyvät indeksiin viiveellä, joka riippuu lähdekokoelmasta: harvoin päivittyvien kokoelmien viitteet noudetaan kerran vuodessa, mutta usein päivittyviä kokoelmia haravoidaan jopa viikoittain.

  1. Katso YouTubessa video, miten voit hakea tietoa tietystä aiheesta (perushaku, haun rajaaminen ja kansainvälisten e-aineistojen haku)

Tarkennettu haku

Hakukentät

Tarkennetun haun sivulla on useita hakukenttiä, joihin voi kirjoittaa hakutermejä ja –lausekkeita sekä hakuoperaattoreita.

Jokaisen hakukentän vieressä on alasvetovalikko, josta voi valita, mihin tietueen kenttään haku kohdistetaan (otsikko, tekijä, ym.). Saman useita termejä yhdistelevän haun voi tarvittaessa kohdistaa useampaan kenttään.

Lisävalikko Hae määrittelee, miten useita hakukenttiä sisältävä kysely käsitellään:

  • Kaikilla termeillä (AND) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät kaikkien hakukenttien sisältöön.
  • Millä tahansa termillä (OR) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät yhden tai useamman hakukentän sisältöön.
  • Ei millään termeistä (NOT) — Tuottaa tulokseksi tietueet, joissa ei esiinny yhdenkään hakukentän sisältöä.

Lisää hakukenttä –painikkeella lomakkeelle pystyy lisäämään halutun määrän hakukenttiä.

Hakuryhmät

Hakuryhmiä tarvitaan sellaisten kyselyiden laatimisessa, joissa pelkkien hakukenttien yhdistely ei riitä. Jos haun kohteena on esimerkiksi Intian tai Kiinan historia, tuottaa hakujen "Intia", "Kiina" ja "historia" yhdistäminen Kaikilla termeillä (AND) –valinnalla tuloksekseen vain kirjoja, joissa on käsitelty sekä Intiaa että Kiinaa. Jos valintana on Millä tahansa termeistä (OR), tulee tulokseksi kaikki kirjat, joissa on käsitelty Kiinaa, Intiaa tai historiaa.

Hakuryhmien avulla voidaan määritellä hakukenttiä kokonaisuuksiksi ja luoda kyselyitä näitä hyödyntäen. Lisää hakuryhmä –painike lisää uuden ryhmän hakukenttiä, ja Poista hakuryhmä –painikkeella ryhmiä voidaan poistaa. Hakuryhmien välisiä suhteita määritellään käyttäen Kaikki ryhmät (AND) ja Mitkä tahansa ryhmät (OR) –hakuoperaattoreita. Yllä olevan esimerkin Intian tai Kiinan historiasta voi hakuryhmien avulla toteuttaa seuraavasti:

  • Ensimmäisen hakuryhmän hakukenttiin lisätään termit "Intia" ja "Kiina" ja määritellään hakukenttien välinen suhde Hae-alasvetovalikosta Millä tahansa termillä (OR).
  • Luodaan uusi hakuryhmä ja lisätään sen hakukenttään termi "historia". Hakuryhmien väliseksi suhteeksi määritellään Kaikki ryhmät (AND).
  1. Katso YouTubessa video, miten teet tarkennetun haun

Hakutuloksen rajaus

Rajaa hakua -valikon avulla voit rajata hakutulostasi vaikkapa aineistotyypin mukaan (kuten opinnäyte), kokoelman mukaan (kuten tietty kampuskirjasto), kielen mukaan tai aikavälin mukaan. Hakutulosta saa rajattua suppeammaksi käyttämällä useita rajauksia.

Valikko näyttää oletusarvoisesti eniten hakutuloksia keränneet hakuarvot ylimmäisenä.

Voit poistaa tehtyjä rajauksia Rajaa hakua-valikon alta.

Säilytä käytössä oleva rajaus

Valinta säilyttää tekemäsi rajaukset Rajaa hakua -valikossa. Tekemäsi rajaukset säilyvät oletusarvoisesti uutta perushakua tehtäessä. Jos haluat tehdä uuden haun ilman rajauksia, poista tämä valinta.

Hakutermien yhdistely

Termejä voi yhdistellä monimutkaisemmiksi kyselyiksi Boolen operaattoreilla. Seuraavat operaattorit ovat käytettävissä: AND, +, OR, NOT ja -. Hauissa Boolen operaattorit kirjoitetaan ISOIN KIRJAIMIN.

AND

AND on oletusarvoinen operaattori, kun hakusanojen väliin ei ole kirjoitettu mitään operaattoria. AND-operaattoria käytettäessä kyselyn tuloksena saadaan tietueet, joissa esiintyy jokainen hakutermeistä.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy sekä "psykologia" että "Järvinen":

psykologia Järvinen

tai

psykologia AND Järvinen

+

Merkillä + voidaan ilmaista vaatimusta siitä, että termin on esiinnyttävä jokaisessa hakutuloksessa.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy ehdottomasti "economics" ja joissa voi lisäksi esiintyä "Keynes":

+economics Keynes

OR

OR-operaattorin käyttö haussa tuottaa tulokseksi tietueita, joissa esiintyy jompikumpi tai molemmat operaattorin yhdistämistä hakusanoista.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy joko "markkinointi" tai "mainonta":

markkinointi OR mainonta

NOT

NOT-operaattorin käyttö haussa rajaa hakutuloksesta pois NOT-sanan jälkeen kirjoitetun termin.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy "markkinointi" mutta ei "mainonta":

markkinointi NOT mainonta

!-

Merkkiyhdistelmällä !- voidaan poistaa hakutuloksista tietueet, joissa esiintyy kyselyssä merkkiä seuraava termi.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa on termi "economics" mutta ei termiä "Keynes":

economics !-Keynes

Huomio! Merkkiyhdistelmää ei voi käyttää yksitermisissä kyselyissä.

Esimerkki: seuraava kysely ei tuota lainkaan tuloksia:

!-economics

Huomio! Jos jokin hakutermeistä alkaa tällä merkkiyhdistelmällä, saadaan se otettua mukaan kyselyyn käyttämällä kenoviivaa (\).

Esimerkki: etsitään hakusanoilla !-merkki hakuehtona:

\!-merkki hakuehtona

Huomio! NOT-operaattoria voidaan käyttää samaan tapaan tämän merkkiyhdistelmän kanssa. NOT-operaattori antaa kuitenkin yhdysmerkkiä enemmän hakutuloksia, joissa osassa saattaa esiintyä pois suljettava hakutermi.

Fraasihaut

Tarkan fraasihaun voi tehdä kirjoittamalla hakusanat lainausmerkkeihin.

Esimerkki: etsitään vain julkaisuja, joissa on fraasi "laadullinen tutkimus", ei esimerkiksi "laadullinen terveystutkimus":

"laadullinen tutkimus"

Fraasihakua voi käyttää myös yksittäisen hakusanan kohdalla, jolloin haku kohdistuu vain annettuun hakusanaan, eikä esimerkiksi muihin taivutusmuotoihin.

Jokerimerkit ja hakusanan katkaisu

? korvaa yhden merkin hakutermistä.

Esimerkki: termejä "text" ja "test" voidaan hakea samalla kyselyllä:

te?t

* korvaa 0, 1 tai useampia merkkejä hakutermistä.

Esimerkki: termejä "test", "tests" ja "tester" voidaan hakea kyselyllä:

test*

Jokerimerkkejä voi käyttää myös hakutermin keskellä:

te*t

Huomio! Jokerimerkkejä ? ja * ei voi käyttää hakutermin ensimmäisenä merkkinä.

Sumeat haut

~ toteuttaa sumean haun yksisanaisen haun viimeisenä merkkinä.

Esimerkki: sumea haku termille "kaide":

kaide~

Tämä haku löytää esimerkiksi termin "taide".

Haun samankaltaisuutta kantatermiin voidaan säädellä parametrilla, jonka arvo on välillä 0 ja 1. Mitä lähempänä annettu arvo on lukua 1, sen samankaltaisempi termin on oltava kantatermin kanssa.

kaide~0.8

Oletusarvona parametrille on 0.5, jos arvoa ei sumeassa haussa erikseen määritetä.

Etäisyyshaut

~ toteuttaa etäisyyshaun monitermisen hakulausekkeen lopussa etäisyysarvon kanssa.

Esimerkki: etsitään termejä "laadullinen" ja "tutkimus" niiden esiintyessä korkeintaan 10 termin etäisyydellä toisistaan:

"laadullinen tutkimus"~10

Arvovälihaut

Arvovälihaut tehdään käyttämällä joko aaltosulkeita { } tai hakasulkeita [ ]. Aaltosulkeita käytettäessä huomioidaan vain arvot annettujen termien välillä pois lukien kyseiset termit. Hakasulkeet puolestaan sisällyttävät myös annetut termit etsittävälle arvovälille.

Esimerkki: etsittäessä termiä, joka alkaa kirjaimella B tai C, voidaan käyttää kyselyä:

{A TO D}

Esimerkki: etsittäessä arvoja 2015–2020 voidaan haku tehdä seuraavasti:

[2015 TO 2020]

Sana TO arvojen välillä kirjoitetaan ISOIN KIRJAIMIN.

Termin painottaminen

^ nostaa termin painoarvoa kyselyssä.

Esimerkki: haussa termin "Järvinen" painoarvoa on nostettu:

psykologia Järvinen^5